Reikalavimai pranešimo santraukai parengti

Konferencijos mokslo komitetas, siekdamas patikimai atrinkti konferencijos tematiką ir tikslus atitinkančius pranešimus, tuo atveju, kai pranešimo autorius(-iai) neketina pateikti mokslo žurnale spausdintino straipsnio, maloniai prašo registracijos anketoje įkelti numatomo pranešimo santrauką. Šioje santraukoje glaustai turi būti atsispindėti penki aspektai: tyrimo tikslingumo pagrindimas, mokslinės problemos, požiūrio ir tyrimo rezultatų apibūdinimai bei numatomos išvados.

Tyrimo tikslingumo pagrindimas turėtų būti išreikštas atsakymu į klausimą: kodėl buvo pasirinkta tam tikra tyrimo sritis ir kodėl numatomi jos sprendimo rezultatai yra svarbūs? Formuluojant problemą turi būti išryškintas (atskleistas) analizuojamos srities sudėtingumas ir (arba) atlikto tyrimo bei gautų rezultatų svarba mokslo ir (arba) praktiniu požiūriu. Jeigu problemos svarba yra visuotinai pripažinta ir, tikėtina, daugeliui tyrėjų yra žinoma, tikslingumo pagrindimas gali būti pateiktas po problemos apibūdinimo. Požiūrio apibūdinimą rekomenduojama formuluoti atsakant į vieną arba keletą išvardintųjų klausimų: a) kaip autorius(-iai) sprendė problemą arba siekė jos sprendimo pažangos? b) kokie buvo pasirinkti problemos sprendimo būdai ir metodai? c) kas naujo ir pažangaus buvo pasiekta atliekant tyrimą? d) kokie svarbiausieji rodikliai buvo kontroliuojami, matuojami ir (arba) ignoruojami? Santraukoje turėtų būti nurodyti tik patys svarbiausieji tyrimo rezultatai, tačiau juos pateikiant būtina vengti miglotų ar perdėtai sureikšmintų apibūdinimų, išreikštų tokiais ar panašiais žodžiais: „labai“, „minimaliai“ ar „reikšmingai“. Pateikiant numatomas tyrimo išvadas rekomenduojama akcentuoti potencialų tyrimo rezultatų universalumą ir (arba) pritaikomumą tik tam tikrais aiškiai apibrėžtais atvejais.

Pranešimo santraukos apimtis turi būti nuo 250 iki 500 žodžių. Šios santraukos pabaigoje rekomenduojama nurodyti 3-5 reikšminius žodžius, atskirtus kableliais.